034-711-878  |  Hot Line: 1178  | English
เกี่ยวกับ ตม.จว.สมุทรสงคราม ข่าวสาร/กิจกรรม งานบริการประชาชน ระบบแจ้งที่พัก ติดต่อเรา
พระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.)
ระเบียบคำสั่ง/กฏหมาย
การเดินทางสู่ประเทศไทย
อัตราค่าธรรมเนียม
การขออยู่ต่อชั่วคราว
การแจ้งขออยู่เกิน 90 วัน
การแจ้งที่พักคนต่างด้าว
เอกสารดาวน์โหลด
คู่มือประชาชน
คู่มือแจ้งที่พักสำหรับผู้ประกอบการ
แบบฟอร์มแจ้งที่พัก ตม.30
เเบบฟอร์มการเเจ้งอยู่เกิน 90 วัน
เอกสารและเเบบฟอร์มอื่นๆ
เอกสารดาวน์โหลด
1-24 จากทั้งหมด 29 รายการ | หน้า 1 จากทั้งหมด 2 หน้า 1 2 ถัดไป
แผ่นพับประชาสัมพันธ์การแจ้งที่พักอาศัยของคนต่างด้าว ม.38
ขนาด 1.26 MB
รายการเกี่ยวกับพาหนะ (ตม. ๒)
ขนาด 46 KB
บัญชีคนโดยสาร (ตม. ๓)
ขนาด 89 KB
คำขออนุญาตเพื่ออยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวต่อไป (ตม. ๗)
ขนาด 54 KB
คำขออนุญาตเพื่อกลับเข้ามาในราชอาณาจักรอีก (ตม. ๘)
ขนาด 66 KB
คำขอเพื่อมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร (ตม. ๙)
ขนาด 57.5 KB
คำขอหลักฐานแจ้งออกไปนอกราชอาณาจักรเพื่อกลับเข้ามาอีก (ตม. ๑๓)
ขนาด 71.5 KB
คำร้องขอใบสำคัญถิ่นที่อยู่ (ตม. ๑๘)
ขนาด 62.5 KB
คำร้องขอรับใบแทนใบสำคัญถิ่นที่อยู่ ผ่านทางอินเตอร์เน็ต(ตม. ๒๐)
ขนาด 98 KB
คำร้องขอรับใบแทนใบสำคัญถิ่นที่อยู่ (ตม. ๒๐)
ขนาด 109 KB
คำขอตรวจลงตราประทับคนเข้าเมืองนอกกำหนดจำนวนคนต่างด้าวซึ่งจะเข้ามามีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรเป็นรายปี (ตม. ๒๒)
ขนาด 57.5 KB
คำขออนุญาตเพื่ออยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวระหว่างขอมีถิ่นที่อยู่ (ตม. ๒๕)
ขนาด 44 KB
แบบการแจ้งย้ายสถานที่พักอาศัยและเดินทางไปอยู่ต่างจังหวัดเกิน ๒๔ ชั่วโมงของบุคคลต่างด้าว (ตม. ๒๘)
ขนาด 41 KB
แบบการแจ้งรับคนต่างด้าวเข้าพักอาศัย สำหรับเจ้าบ้าน เจ้าของ หรือผู้ครอบครองเคหะสถาน (ตม. ๓๐)
ขนาด 123 KB
แบบการแจ้งอยู่เกินกว่า ๙๐ วันของบุคคลต่างด้าว (ตม. ๔๗)
ขนาด 37 KB
คำขอเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตรา (ตม. ๘๖)
ขนาด 57 KB
คำขอรับการตรวจลงตรา (ตม. ๘๗)
ขนาด 55.5 KB
แบบแจ้งพาสปอร์ตสูญหายหรือถูกขโมย
ขนาด 79 KB
แบบแจ้งเปลี่ยนพาสปอร์ตใหม่
ขนาด 40.5 KB
คำขอให้ย้ายตราประทับลงหนังสือเดินทางเล่มใหม่
ขนาด 43.5 KB
แบบแจ้งคนต่างด้าวทำงานในมูลนิธิ/สมาคม/องค์กรสาธารณกุศล
ขนาด 565 Bytes
แบบขอหนังสือรับรองถิ่นที่พักอาศัยในประเทศ
ขนาด 30 KB
แบบขอย้ายตราประทับลงในหนังสือเดินทางใหม่สำหรับการขอมีถิ่นที่อยู่
ขนาด 21.5 KB
แบบบันทึกข้อมูลบุคคลสำหรับการขอมีถิ่นที่อยู่
ขนาด 39.5 KB
  ถัดไป
ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสมุทรสงคราม
11/90 หมู่ 3 ถนนเอกชัย ต.แม่กลอง อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม 75000, ประเทศไทย
โทรศัพท์ 034-711-878   Email: songkhram.imm@gmail.com
หน้าแรก เกี่ยวกับ ตม.จว.สมุทรสงคราม ข่าวสาร/กิจกรรม งานบริการประชาชน ติดต่อเรา
Copyright © 2018 samutsongkhramimmigration.go.th All rights reserved. Powered by ThaiORC.com