(66) 34-711-878  |  Hot Line: 1178  | ภาษาไทย
ABOUT US NEWS/ACTIVITIES SERVICES SYSTEM RESIDENCE CONTACT US
Law & Regulation
Fees
Visa Procedure
Staying over 90 days
Notification of residence
Document for Download
People's guide
Notification guide of residence of foreigners for businesses
Notification form (TM. 30)
Notification form of staying over 90 days
Other documents
Law & Regulation
1. พระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ.๒๕๒๒
2. พระราชกำหนดการบริการจัดการการทำงานของคนต่างด้าว (ฉบับที่2) พ.ศ.๒๕๖๑
3. กฎ ก.ตร. ว่าด้วยประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ พ.ศ.2551
4. คำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่ ๗๗๗ / ๒๕๕๑ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการพิจารณากรณีคนต่างด้าว ขออนุญาตอยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว
5. กฎกระทรวง กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการตรวจลงตราสำหรับคนต่างด้าวสัญชาติ พม่า ลาว และกัมพูชา ตามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการจ้างแรงงาน พ.ศ. ๒๕๕๑
6. คำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่ ๖๐๗ / ๒๕๔๙ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการพิจารณากรณีคนต่างด้าวซึ่งอยู่ในฐานะตามมาตรา ๑๕ แห่ง พระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ.๒๕๒๒ ขออนุญาตอยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว
7. ข้อกำหนดคณะกรรมการติดตามการปฏิบัติราชการของพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง ที่ ๑/๒๕๔๙ เรื่อง กำหนดระยะเวลาการอนุญาตให้อยู่ต่อในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวของคนต่างด้าวบางจำพวกเป็นกรณีพิเศษฯ
8. คำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่ ๖๐๘ / ๒๕๔๙ เรื่อง การมอบอำนาจในการอนุญาตให้คนต่างด้าวซึ่งได้รับการยกเว้น การตรวจลงตรา เข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว
9. มาตรการควบคุมและเสริมสร้างความประพฤติและวินัยข้าราชการตำรวจ
10. การสอนพิเศษ บรรยาย อภิปราย และดูงานหรือเยี่ยมชมกิจการ ตร.
11. ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการเตรียมการจัดหาพัสดุก่อน พรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2556 ประกาศใช้
12. ประกาศกระทรวงการคลังเรื่องหลักเกณฑ์การจัดหาพัสดุโดยการประมูลด้วยวิธีการทางอิเล็คทรอนิกส์ฯ
13. หนังสือแจ้งเวียนเกี่ยวกับพัสดุฯ
SAMUTSONGKHRAM IMMIGRATION
229 Moo 3 Tumbon Laadyai, Amper Meung, Samutsongkhram 75000, Thailand
Tel. (66) 34-711-878   Email: songkhram.imm@gmail.com
Home About Us News/Activities Services Contact Us
Copyright © 2018 samutsongkhramimmigration.go.th All rights reserved. Powered by ThaiORC.com