หากคุณยังไม่เคยใช้บริการ ระบบสำรอง
สำหรับผู้ที่เข้าใช้บริการเป็นครั้งแรก จะต้องลงทะเบียนสถานประกอบการ เพื่อขอใช้บริการระบบแจ้งที่พัก ลงทะเบียนขอใช้บริการเดี๋ยวนี้
รหัสผู้ใช้   
รหัสผ่าน   
ระบบแจ้งรับคนต่างด้าวเข้าพักอาศัย Copyright © 2018
ออกแบบและพัฒนาโดย ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสมุทรสงคราม เพื่อใช้เป็นระบบสำรอง
กรณีระบบหลักของสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองเกิดปัญหาเท่านั้น