ลงทะเบียนขอใช้บริการระบบ (สำรอง) แจ้งรับคนต่างด้าวเข้าพักอาศัย
สำหรับผู้ที่เข้าใช้บริการเป็นครั้งแรก จะต้องลงทะเบียนสถานประกอบการ เพื่อขอใช้บริการระบบแจ้งที่พักของสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองผ่านอินเตอร์เน็ต โดยผู้ขอใช้บริการจะต้องป้อนข้อมูลลงในแบบฟอร์มให้ถูกต้องและครบถ้วนสมบูรณ์ โดยเฉพาะที่มีเครื่องหมายดอกจันทร์ (*) จากนั้นให้กดปุ่มลงทะเบียน
* ชื่อผู้ขอใช้บริการ   
First Name   
* นามสกุล ผู้ขอใช้บริการ   
Last Name   
* รหัสผู้ใช้   
User ID   
* รหัสผ่าน   
Password   
ผู้ขอใช้บริการ สามารถกำหนดรหัสผู้ใช้ และรหัสผ่าน สำหรับเข้าใช้บริการระบบสำรองได้ด้วยตนเอง กรณีที่ท่านมีรหัสผู้ใช้ในระบบหลักอยู่แล้ว ท่านสามารถนำรหัสผู้ใช้ และรหัสผ่าน ที่ใช้ในระบบหลักมาลงทะเบียนขอใช้บริการได้ เพื่อให้ง่ายต่อการจดจำ
* ประเภทสถานประกอบการ   
Enterprise type   
* ชื่อสถานประกอบการ   
Enterprise name   
* ที่อยู่   
Address   
* ตำบล/แขวง   
Sub-District (Tumbon)   
* อำเภอ/เขต   
District (Amper)   
* จังหวัด   
Province   
* รหัสไปรษณีย์   
Postcode   
แฟกซ์   
Fax   
* โทรศัพท์   
Telphone   
* อีเมล   
Email   
กรณีที่ท่านมีรหัสผู้ใช้ในระบบหลักอยู่แล้ว ท่านสามารถนำรหัสผู้ใช้ และรหัสผ่าน ที่ใช้ในระบบหลักมาลงทะเบียนขอใช้บริการได้ เพื่อให้ง่ายต่อการจดจำ