034-711-878  |  Hot Line: 1178  | English
เกี่ยวกับ ตม.จว.สมุทรสงคราม ข่าวสาร/กิจกรรม งานบริการประชาชน ระบบแจ้งที่พัก ติดต่อเรา

การขอรับตรวจลงตราแรงงานต่างด้าว (NON L - A)

ข่าวประชาสัมพันธ์  |  วันที่ 30 พฤษภาคม 2561 (อ่าน 1,902 ครั้ง 3 ปีที่ผ่านมา)
เตรียมเอกสารดังนี้
1 แบบฟอร์มคำร้องขอตรวจลงตรา ติดรูปถ่าย 4 x 6 cm 1 รูป
2 สำเนาหนังสือเดินทาง / เอกสารใช้แทนหนังสือเดินทาง
3 สำเนาบัตรสีชมพู / ใบอนุญาตทำงาน
4 สำเนาโควตานายจ้าง กรณีเป็นนิติบุคคล (บริษัท / ห้างหุ้นส่วน) ต้องแสดงหนังสือรับรองการจดทะเบียนอายุไม่เกิน 6 เดือน พร้อม สำเนาบัตรผู้มีอำนาจลงนามและประทับตรา
5 สำเนาบัตรประชาชนและทะเบียนบ้านนายจ้าง
6 แผนที่ตั้งสถานที่ทำงาน
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการปฏิบัติงาน/จับกุม
ภาพกิจกรรม
การยื่นขออยู่ต่อภายใน 31 ต.ค.63 การยื่นขออยู่ต่อภายใน 31 ต.ค.63
อ่าน 355 ครั้ง
สำนักพระราชวังเปิดรับสมัครจิตอาสา สำนักพระราชวังเปิดรับสมัครจิตอาสา
อ่าน 1,142 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์การแจ้งที่พักสำหรับคนต่างด้าว ประชาสัมพันธ์การแจ้งที่พักสำหรับคนต่างด้าว
อ่าน 1,445 ครั้ง
รัฐบาลขยายเวลาอนุญาตให้คนต่างด้าวประเภทอยู่ชั่วคราวเป็นกรณีพิเศษ รัฐบาลขยายเวลาอนุญาตให้คนต่างด้าวประเภทอยู่ชั่วคราวเป็นกรณีพิเศษ
อ่าน 674 ครั้ง
เปิดให้บริการวันหยุด เปิดให้บริการวันหยุด
อ่าน 924 ครั้ง
บรรเทาทุกข์คนต่างชาติ ช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 บรรเทาทุกข์คนต่างชาติ ช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19
อ่าน 669 ครั้ง
การอยู่ในราชอาณาจักรเกินกำหนด การอยู่ในราชอาณาจักรเกินกำหนด
อ่าน 1,007 ครั้ง
ระบบบริการผ่านอินเตอร์เน็ต  ของสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ระบบบริการผ่านอินเตอร์เน็ต ของสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง
อ่าน 240 ครั้ง
ดูทั้งหมด
ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสมุทรสงคราม
11/90 หมู่ 3 ถนนเอกชัย ต.แม่กลอง อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม 75000, ประเทศไทย
โทรศัพท์ 034-711-878   Email: songkhram.imm@gmail.com
หน้าแรก เกี่ยวกับ ตม.จว.สมุทรสงคราม ข่าวสาร/กิจกรรม งานบริการประชาชน ติดต่อเรา
Copyright © 2018 samutsongkhramimmigration.go.th All rights reserved. Powered by ThaiORC.com