034-711-878  |  Hot Line: 1178  | English
เกี่ยวกับ ตม.จว.สมุทรสงคราม ข่าวสาร/กิจกรรม งานบริการประชาชน ระบบแจ้งที่พัก ติดต่อเรา
กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
อัตราค่าธรรมเนียม
การขออยู่ต่อชั่วคราว
การแจ้งขออยู่เกิน 90 วัน
การแจ้งที่พักคนต่างด้าว
เอกสารดาวน์โหลด
คู่มือประชาชน
คู่มือแจ้งที่พักสำหรับผู้ประกอบการ
แบบฟอร์มแจ้งที่พัก ตม.30
เเบบฟอร์มการเเจ้งอยู่เกิน 90 วัน
เอกสารและเเบบฟอร์มอื่นๆ
กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
1. พระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ.๒๕๒๒
2. พระราชกำหนดการบริการจัดการการทำงานของคนต่างด้าว (ฉบับที่2) พ.ศ.๒๕๖๑
3. กฎ ก.ตร. ว่าด้วยประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ พ.ศ.2551
4. คำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่ ๗๗๗ / ๒๕๕๑ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการพิจารณากรณีคนต่างด้าว ขออนุญาตอยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว
5. กฎกระทรวง กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการตรวจลงตราสำหรับคนต่างด้าวสัญชาติ พม่า ลาว และกัมพูชา ตามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการจ้างแรงงาน พ.ศ. ๒๕๕๑
6. คำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่ ๖๐๗ / ๒๕๔๙ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการพิจารณากรณีคนต่างด้าวซึ่งอยู่ในฐานะตามมาตรา ๑๕ แห่ง พระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ.๒๕๒๒ ขออนุญาตอยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว
7. ข้อกำหนดคณะกรรมการติดตามการปฏิบัติราชการของพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง ที่ ๑/๒๕๔๙ เรื่อง กำหนดระยะเวลาการอนุญาตให้อยู่ต่อในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวของคนต่างด้าวบางจำพวกเป็นกรณีพิเศษฯ
8. คำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่ ๖๐๘ / ๒๕๔๙ เรื่อง การมอบอำนาจในการอนุญาตให้คนต่างด้าวซึ่งได้รับการยกเว้น การตรวจลงตรา เข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว
9. มาตรการควบคุมและเสริมสร้างความประพฤติและวินัยข้าราชการตำรวจ
10. การสอนพิเศษ บรรยาย อภิปราย และดูงานหรือเยี่ยมชมกิจการ ตร.
11. ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการเตรียมการจัดหาพัสดุก่อน พรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2556 ประกาศใช้
12. ประกาศกระทรวงการคลังเรื่องหลักเกณฑ์การจัดหาพัสดุโดยการประมูลด้วยวิธีการทางอิเล็คทรอนิกส์ฯ
13. หนังสือแจ้งเวียนเกี่ยวกับพัสดุฯ
ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสมุทรสงคราม
229 หมู่ 3 ต.ลาดใหญ่ อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม 75000, ประเทศไทย
โทรศัพท์ 034-711-878   Email: songkhram.imm@gmail.com
หน้าแรก เกี่ยวกับ ตม.จว.สมุทรสงคราม ข่าวสาร/กิจกรรม งานบริการประชาชน ติดต่อเรา
Copyright © 2018 samutsongkhramimmigration.go.th All rights reserved. Powered by ThaiORC.com