หน้าแรก ติดต่อเรา บริการออนไลน์ ITA
หน้าแรก ติดต่อเรา บริการออนไลน์ ITA
Integrity & Transparency Assessment: ITA
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
ของตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสมุทรสงคราม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
การเปิดเผยข้อมูล
ข้อมูลพื้นฐาน
O1 โครงสร้าง อัตรากำลัง และข้อมูลผู้บริหาร
O2 อำนาจหน้าที่ และพื้นที่รับผิดชอบ
O3 กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
การประชาสัมพันธ์และการปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
O4 ข้อมูลการติดต่อ และช่องทางการถาม-ตอบ/รับฟังความคิดเห็น
O5 การประชาสัมพันธ์ข้อมูลผลการดำเนินงาน
แผนการดำเนินงาน
O6 รายงานการปฏิบัติราชการประจำเดือน
การปฎิบัติงาน
O7 คู่มือการปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่
การให้บริการ
O8 คู่มือการให้บริการประชาชน
O9 E-Service
O10 ข้อมูลผลการดำเนินงานในเชิงสถิติ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
O11 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี และรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
O12 ข้อมูลเงินกองทุนเพื่อการสืบสวนและสอบสวนคดีอาญา
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
O13 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
O14 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
O15 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนากำลังพล
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
O16 ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต และข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต
การป้องกันการทุจริต
ประกาศนโยบาย
O17 ประกาศนโยบายต่อต้านการรับสินบน (Anti-Bribery Policy)
O18 การมีส่วนร่วมของหัวหน้าตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสมุทรสงคราม
การป้องกันและลดโอกาสการทุจริต
O19 การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน
O20 การรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน
O21 คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรม
ระบบการรักษาทรัพย์สินของทางราชการ
O22 การจัดการทรัพย์สินของราชการของบริจาค การจัดเก็บของกลางและแนวทางการนำไปปฏิบัติ
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
O23 มาตรการการยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
O24 รายงานผลการดำเนินการตามมาตรฐานการยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ
ภายใต้ 2 ตัวชี้วัด ได้แก่ ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล เพื่อแสดงความโปร่งใสในการบริหารงาน และการดำเนินงานของตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสมุทรสงคราม และตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต เพื่อแสดงถึงความพยายามของตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสมุทรสงครามที่จะป้องกันการทุจริตในหน่วยงานให้ลดน้อยลงหรือไม่สามารถเกิดขึ้นได้
การเปิดเผยข้อมูล
ตัวชี้วัดที่ 9
ข้อมูลพื้นฐาน
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1
โครงสร้าง อัตรากำลัง และข้อมูลผู้บริหาร
อำนาจหน้าที่ และพื้นที่รับผิดชอบ
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
ข้อมูลการติดต่อ และช่องทางการถาม-ตอบ/รับฟังความคิดเห็น
การประชาสัมพันธ์ข้อมูลผลการดำเนินงาน
โครงสร้าง อัตรากำลัง และข้อมูลผู้บริหาร
อำนาจหน้าที่ และพื้นที่รับผิดชอบ
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
ข้อมูลการติดต่อ และช่องทางการถาม-ตอบ/รับฟังความคิดเห็น
การประชาสัมพันธ์ข้อมูลผลการดำเนินงาน
การบริหารงาน
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2
รายงานการปฏิบัติราชการประจำเดือน
คู่มือการปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่
คู่มือการให้บริการประชาชน
E-Service
ข้อมูลผลการดำเนินงานในเชิงสถิติ
รายงานการปฏิบัติราชการประจำเดือน
คู่มือการปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่
คู่มือการให้บริการประชาชน
E-Service
ข้อมูลผลการดำเนินงานในเชิงสถิติ
การบริหารเงินงบประมาณ
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี และรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
ข้อมูลเงินกองทุนเพื่อการสืบสวนและสอบสวนคดีอาญา
ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี และรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
ข้อมูลเงินกองทุนเพื่อการสืบสวนและสอบสวนคดีอาญา
ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนากำลังพล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนากำลังพล
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5
ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต และข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต และข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต
การป้องกันการทุจริต
ตัวชี้วัดที่ 10
การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1
ประกาศนโยบายต่อต้านการรับสินบน (Anti-Bribery Policy)
การมีส่วนร่วมของหัวหน้าตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสมุทรสงคราม
การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน
การรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน
คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรม
การจัดการทรัพย์สินของราชการของบริจาค การจัดเก็บของกลางและแนวทางการนำไปปฏิบัติ
ประกาศนโยบายต่อต้านการรับสินบน (Anti-Bribery Policy)
การมีส่วนร่วมของหัวหน้าตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสมุทรสงคราม
การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน
การรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน
คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรม
การจัดการทรัพย์สินของราชการของบริจาค การจัดเก็บของกลางและแนวทางการนำไปปฏิบัติ
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.2
มาตรการการยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
รายงานผลการดำเนินการตามมาตรฐานการยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
มาตรการการยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
รายงานผลการดำเนินการตามมาตรฐานการยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
229 หมู่ 3 ตำบลลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม 75000
จันทร์ - ศุกร์: 08:30 - 16:30 น.
229 Moo 3 Tumbon Laadyai, Amper Meung, Samutsongkhram 75000
Monday – Friday: 08:30 – 16:30

© Copyright 2024 | Samut Songkhram Immigration | Design & Development by ThaiORC.com