หน้าแรก ติดต่อเรา บริการออนไลน์ ITA
หน้าแรก ติดต่อเรา บริการออนไลน์ ITA
Integrity & Transparency Assessment: ITA
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
ของตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสมุทรสงคราม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
การเปิดเผยข้อมูล
ข้อมูลพื้นฐาน
O1 โครงสร้าง อัตรากำลัง และข้อมูลผู้บริหาร
O2 อำนาจหน้าที่ และพื้นที่รับผิดชอบ
O3 กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
การประชาสัมพันธ์และการปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
O4 ข้อมูลการติดต่อ และช่องทางการถาม-ตอบ/รับฟังความคิดเห็น
O5 การประชาสัมพันธ์ข้อมูลผลการดำเนินงาน
แผนการดำเนินงาน
O6 รายงานการปฏิบัติราชการประจำเดือน
การปฎิบัติงาน
O7 คู่มือการปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่
การให้บริการ
O8 คู่มือการให้บริการประชาชน
O9 E-Service
O10 ข้อมูลผลการดำเนินงานในเชิงสถิติ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
O11 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี และรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
O12 ข้อมูลเงินกองทุนเพื่อการสืบสวนและสอบสวนคดีอาญา
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
O13 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
O14 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
O15 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนากำลังพล
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
O16 ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต และข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต
การป้องกันการทุจริต
ประกาศนโยบาย
O17 ประกาศนโยบายต่อต้านการรับสินบน (Anti-Bribery Policy)
O18 การมีส่วนร่วมของหัวหน้าตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสมุทรสงคราม
การป้องกันและลดโอกาสการทุจริต
O19 การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน
O20 การรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน
O21 คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรม
ระบบการรักษาทรัพย์สินของทางราชการ
O22 การจัดการทรัพย์สินของราชการของบริจาค การจัดเก็บของกลางและแนวทางการนำไปปฏิบัติ
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
O23 มาตรการการยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
O24 รายงานผลการดำเนินการตามมาตรฐานการยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

อำนาจหน้าที่ และพื้นที่รับผิดชอบ

อำนาจหน้าที่
ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสมุทรสงคราม มีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการปฏิบัติงานตาม พ.ร.บ.คนเข้าเมือง พ.ศ.2522, พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ.2551, พ.ร.ก.การบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ.2560 และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งงานที่ได้รับมอบหมายตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง หรือมติคณะรัฐมนตรี นโยบายของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ นโยบายของสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง นโยบายของผู้บังคับการตรวจคนเข้าเมือง 3 และคำสั่งของผู้บังคับบัญชาอื่น ที่ได้รับมอบหมาย มีลักษณะงานแบ่งออกเป็น 4 กลุ่มงาน ดังนี้

1. งานอำนวยการ มีหน้าที่และความรับผิดชอบต่างๆมากมาย แต่หน้าที่สำคัญ ก็คือการช่วยเหลือผู้บังคับบัญชา ในการแสวงหาข้อมูลข่าวสาร การประมาณการหาแนวทางการการปฎิบัติที่จะเป็นไปได้ และดีที่สุดเพื่อเป็นข้อมูลในการพิจารณาประกอบการตัดสินใจในการดำเนินการหรือสั่งการของผู้บังคับบัญชาให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ต้องการ ประกอบด้วย
- สารบรรณและธุรการทั่วไป
- บริหารงานบุคคล กำลังพล เลขานุการ สวัสดิการ และสรรหา
- บันทึก ตรวจสอบ ควบคุม การรายงานข้อมูลกำลังพล สถานภาพกำลังพลของข้าราชการตำรวจในสังกัด จัดระบบงาน ตลอดจนงานพัฒนาต่างๆ ของตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสมุทรสงคราม
- คดี และวินัย
- นิติการ งานกฎหมาย ระเบียบ และคำสั่ง
- ศึกษาอบรม งานวิชาการ
- ยุทธศาสตร์ แผนงานโครงการงานวิจัย และประเมินผล วิเคราะห์และจัดตั้งคำของงบประมาณ
- งบประมาณ การเงิน และบัญชี ตรวจจ่ายและบริหารงบประมาณ
- พลาธิการ พัสดุ ส่งกำลังบำรุง งานยานพาหนะ
- เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร เช่น การบริหารจัดการเว็บไซต์ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสมุทรสงคราม งานควบคุมดูแลระบบตรวจคนเข้าเมือง PIBICS และ ระบบ BIOMETRICS เป็นต้น
- ประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน เพื่อให้ประชาชนทราบ ผ่านทางเว็บไซต์ สื่อออนไลน์ต่างๆ เป็นต้น
- สถิติข้อมูลต่าง ๆ
- อื่น ๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมายหรือสั่งการ
เป็นกรณีพิเศษ

2. งานบริการคนต่างด้าว มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานขออยู่ต่อในราชอาณาจักร ประกอบด้วย
- ดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง กฎหมายว่าด้วยการทะเบียนคนต่างด้าว กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ และกฎหมายอื่นที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองรับผิดชอบ ในเขตพื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม หรือตามที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติกำหนด
- อนุญาตอยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว
- ขอเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตรา
- รับคำขอมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร และตรวจสอบการออกใบสำคัญถิ่นที่อยู่
- จัดทำหลักฐานการสลักการสลักหลังแจ้งออกไปนอกราชอาณาจักรเพื่อกลับเข้ามาอีก
- อนุญาตเพื่อกลับเข้ามาในราชอาณาจักรอีก
- รายงานตัวอยู่ในราชอาณาจักรเกินกว่า 90 วัน
- ดำเนินการเกี่ยวกับจัดทำข้อมูล ทะเบียน สถิติ คนต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตขออยู่ต่อในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว รวมทั้งงานตรวจสอบข้อเท็จจริงดังกล่าว
- อื่นๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย หรือสั่งการเป็นกรณีพิเศษ

3. งานตรวจบุคคลและพาหนะ (ทางน้ำ) ประกอบด้วย
- ตรวจบุคคลและพาหนะที่เดินทางเข้า-ออก ราชอาณาจักรฯ
- ดำเนินการเกี่ยวกับบุคคลซึ่งมีลักษณะต้องห้ามที่เดินทางเข้า-ออก ราชอาณาจักร
- ตรวจเพิ่ม ลด คนประจำพาหนะฯ

4. งานสืบสวนและปราบปราม เป็นการดำเนินงานที่ต้องสืบสวนหาข้อเท็จจริง หลักฐาน เพื่อประโยชน์ในการรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชนและต้องประสานงานระหว่างหน่วยงานอื่น ประกอบด้วย
- สืบสวนปราบปรามผู้กระทำผิด ป้องกัน และปราบปรามแรงงานต่างด้าวเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย ตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง กฎหมายว่าด้วยการทะเบียนคนต่างด้าว กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามอาชญกรรมข้ามขาติ ตลอดจน ความผิดอาญาตามกฏหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- ป้องกันและปราบปรามแรงงานต่างด้าวที่เข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย (สัญชาติเมียนมา ลาว และกัมพูชา) รวมถึงการดำเนินการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับแรงงานต่างด้าวดังกล่าว ตามแนวทางของคณะกรรมการบริหารแรงงานต่างด้าวหลบหนึเข้าเมือง (กบร.) หรือคณะกรรมการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย เป็นต้น
- ดำเนินการเกี่ยวกับคนต่างด้าวที่เข้ามาและอยู่ในราชอาณาจักรโดยไมได้รับอนุญาต หรือเป็นผู้มีลักษณะต้องห้ามมิให้เข้ามาในราชอาณาจักร หรือถูกเพิกถอนการอนุญาตให้เข้ามาในราชอาณาจักรตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง รวมทั้งบุคคลซึ่งกระทำผิดกฎหมาย ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ หรือความผิดอาญาอืนใดที่เกี่ยวเนื่องหรือสืบเนื่องมาจากความผิดตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง หรือกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ และการคัดแยกเหยื่อ ตามระเบียบตลอดจนความผิดอาญาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- ตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อมูลต่างๆ ของคนต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว รวมทั้งกรณีคนต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตให้มีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร
- ประมวลผลการจับกุมผู้กระทำผิดตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง กฎหมายว่าด้วยการทะเบียนคนต่างด้าว กฎหมายว่าด้วยป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ และกฎหมายอื่น ที่เกี่ยวข้อง
- ควบคุมคนต้องห้าม ได้แก่ งานผลักดัน-ส่งกลับ
- การข่าว ด้านความมั่่นคงและอาชญากรรมข้ามชาติ
- ควบคุมคนต่างด้าวตามมาตรา 37 และมาตรา 38 ของ พ.ร.บ.คนเข้าเมือง พ.ศ.2522
- ดำเนินงานการสร้างเครือข่ายด้านการข่าวภาคประชาชน ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ งานชุมชนและมวลชนสัมพันธ์
- จัดทำข้อมูล สถิติ การจับกุมคนต่างด้าว
- บูรณาการร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย
- ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับงานด้านความมั่นคง ซึ่งประกอบด้วย งานถวายความปลอดภัยบุคคลสำคัญและสถานที่สำคัญ งานรักษาความสงบเรียบร้อยเกี่ยวกับการเดินขบวนการชุมนุม การประท้วง และการนัดหยุดงาน งานที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคง การข่าว และการป้องกันหรือระงับการก่อวินาศภัย
- แจ้งที่พักอาศัย
- เก็บอัตลักษณ์ของบุคคลต่างด้าว
- อื่นๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย หรือสั่งการเป็นกรณีพิเศษ
พื้นที่รับผิดชอบ
จัดทำข้อมูลเมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2567
229 หมู่ 3 ตำบลลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม 75000
จันทร์ - ศุกร์: 08:30 - 16:30 น.
229 Moo 3 Tumbon Laadyai, Amper Meung, Samutsongkhram 75000
Monday – Friday: 08:30 – 16:30

หน้าแรก ติดต่อเรา บริการออนไลน์ ITA
© Copyright 2024 | Samut Songkhram Immigration | Design & Development by ThaiORC.com