หน้าแรก ติดต่อเรา บริการออนไลน์ ITA
หน้าแรก ติดต่อเรา บริการออนไลน์ ITA
Integrity & Transparency Assessment: ITA
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
ของตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสมุทรสงคราม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
การเปิดเผยข้อมูล
ข้อมูลพื้นฐาน
O1 โครงสร้าง อัตรากำลัง และข้อมูลผู้บริหาร
O2 อำนาจหน้าที่ และพื้นที่รับผิดชอบ
O3 กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
การประชาสัมพันธ์และการปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
O4 ข้อมูลการติดต่อ และช่องทางการถาม-ตอบ/รับฟังความคิดเห็น
O5 การประชาสัมพันธ์ข้อมูลผลการดำเนินงาน
แผนการดำเนินงาน
O6 รายงานการปฏิบัติราชการประจำเดือน
การปฎิบัติงาน
O7 คู่มือการปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่
การให้บริการ
O8 คู่มือการให้บริการประชาชน
O9 E-Service
O10 ข้อมูลผลการดำเนินงานในเชิงสถิติ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
O11 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี และรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
O12 ข้อมูลเงินกองทุนเพื่อการสืบสวนและสอบสวนคดีอาญา
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
O13 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
O14 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
O15 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนากำลังพล
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
O16 ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต และข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต
การป้องกันการทุจริต
ประกาศนโยบาย
O17 ประกาศนโยบายต่อต้านการรับสินบน (Anti-Bribery Policy)
O18 การมีส่วนร่วมของหัวหน้าตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสมุทรสงคราม
การป้องกันและลดโอกาสการทุจริต
O19 การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน
O20 การรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน
O21 คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรม
ระบบการรักษาทรัพย์สินของทางราชการ
O22 การจัดการทรัพย์สินของราชการของบริจาค การจัดเก็บของกลางและแนวทางการนำไปปฏิบัติ
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
O23 มาตรการการยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
O24 รายงานผลการดำเนินการตามมาตรฐานการยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

การมีส่วนร่วมของหัวหน้า

ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสมุทรสงคราม
ผู้บังคับบัญชาและข้าราชการตำรวจในสังกัด ตม.จว.สมุทรคราม เชิญชวนประชาชนผู้มาติดต่อราชการทำแบบประเมิน EIT
ผู้บังคับบัญชาและข้าราชการตำรวจในสังกัด ตม.จว.สมุทรคราม เชิญชวนประชาชนผู้มาติดต่อราชการทำแบบประเมิน EIT
ตั้งแต่ ม.ค.67 - ปัจจุบัน หัวหน้า ตม.จว.สมุทรสงคราม เสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใส และการต่อต้านการทุจริต โดยเชิญชวนประชาชนผู้มาติดต่อราชการ ร่วมทำแบบการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (External Integrity & Transparency Assessment : EIT)
1 เมษายน 2567
ผู้บังคับบัญชาและข้าราชการตำรวจในสังกัด ตม.จว.สมุทรคราม เชิญชวนประชาชนผู้มาติดต่อราชการทำแบบประเมิน EIT
ตั้งแต่ ม.ค.67 - ปัจจุบัน หัวหน้า ตม.จว.สมุทรสงคราม เสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใส และการต่อต้านการทุจริต โดยเชิญชวนประชาชนผู้มาติดต่อราชการ ร่วมทำแบบการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (External Integrity & Transparency Assessment : EIT)
1 เมษายน 2567
กิจกรรมปฏิบัติธรรม เพื่อขัดเกลาจิตใจให้กับข้าราชการตำรวจ ตม.จว.สมุทรสงคราม เพื่อเสิรมสร้างคุณธรรมจริยธรรม และความโปร่งใสในการปฏิบัติหน้าที่
กิจกรรมปฏิบัติธรรม เพื่อขัดเกลาจิตใจให้กับข้าราชการตำรวจ ตม.จว.สมุทรสงคราม เพื่อเสิรมสร้างคุณธรรมจริยธรรม และความโปร่งใสในการปฏิบัติหน้าที่
พ.ต.ท.นัฐพล ชมศิริ สวญ.ตม.จว.สมุทรสงคราม นำข้าราชการตำรวจ ตม.จว.สมุทรสงคราม ร่วมปฏิบัติธรรม ฟังเทศน์ เจริญวิปัสนนากรรมฐาน เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใสในการปฏิบัติหน้าที่ โดยนำคำสอนของพระพุทธศาสนามาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันและการปฏิบัติหน้าที่ต่อไป
27 มีนาคม 2567
กิจกรรมปฏิบัติธรรม เพื่อขัดเกลาจิตใจให้กับข้าราชการตำรวจ ตม.จว.สมุทรสงคราม เพื่อเสิรมสร้างคุณธรรมจริยธรรม และความโปร่งใสในการปฏิบัติหน้าที่
พ.ต.ท.นัฐพล ชมศิริ สวญ.ตม.จว.สมุทรสงคราม นำข้าราชการตำรวจ ตม.จว.สมุทรสงคราม ร่วมปฏิบัติธรรม ฟังเทศน์ เจริญวิปัสนนากรรมฐาน เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใสในการปฏิบัติหน้าที่ โดยนำคำสอนของพระพุทธศาสนามาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันและการปฏิบัติหน้าที่ต่อไป
27 มีนาคม 2567
เชิญชวนประชาชนและผู้ประกอบการทำการประเมินวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (External Integrity & Transparency Assessment:EIT)
เชิญชวนประชาชนและผู้ประกอบการทำการประเมินวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (External Integrity & Transparency Assessment:EIT)
เมื่อวันที่ 7 มี.ค.67 ตม.จว.สมุทรสงคราม ได้จัดให้มีโครงการอบรม ให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายคนเข้าเมือง กฎหมายการทำงานของคนต่างด้าว โดยเชิญชวนผู้ประกอบการ ได้แก่ โรงแรม สถานประกอบการ โรงงานต่างๆ โรงเรียนเอกชน เป็นต้น เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายเข้าเมือง และกฎหมายเกี่ยวกับคนต่างด้าว ตลอดจนแสดงเจตนารมณ์ ในการต่อต้านการทุจริต ต่อต้านการรับสินบนในหน่วยงาน และยืนยันเรื่องความโปร่งใส ไม่รับสินบน โดยเชิญชวนผู้เข้าร่วมทุกคน ประเมินทำแบบประเมินวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (External Integrity & Transparency Assessment)
7 มีนาคม 2567
เชิญชวนประชาชนและผู้ประกอบการทำการประเมินวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (External Integrity & Transparency Assessment:EIT)
เมื่อวันที่ 7 มี.ค.67 ตม.จว.สมุทรสงคราม ได้จัดให้มีโครงการอบรม ให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายคนเข้าเมือง กฎหมายการทำงานของคนต่างด้าว โดยเชิญชวนผู้ประกอบการ ได้แก่ โรงแรม สถานประกอบการ โรงงานต่างๆ โรงเรียนเอกชน เป็นต้น เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายเข้าเมือง และกฎหมายเกี่ยวกับคนต่างด้าว ตลอดจนแสดงเจตนารมณ์ ในการต่อต้านการทุจริต ต่อต้านการรับสินบนในหน่วยงาน และยืนยันเรื่องความโปร่งใส ไม่รับสินบน โดยเชิญชวนผู้เข้าร่วมทุกคน ประเมินทำแบบประเมินวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (External Integrity & Transparency Assessment)
7 มีนาคม 2567
ประชุมขับเคลื่อน ITA และเชิญชวนข้าราชการตำรวจ ตม.จว.สมุทรสงคราม ร่วมทำประเมิน(Internal Integrity & Transparency Assessment : IIT)
ประชุมขับเคลื่อน ITA และเชิญชวนข้าราชการตำรวจ ตม.จว.สมุทรสงคราม ร่วมทำประเมิน(Internal Integrity & Transparency Assessment : IIT)
ตั้งแต่ 1 ม.ค. - ปัจจุบัน พ.ต.ท.นัฐพล ชมศิริ สวญ.ตม.จว.สมุทรสงคราม ได้ประชุมขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) และเชิญชวนข้าราชการตำรวจร่วมทำแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity & Transparency Assessment : IIT)
17 มกราคม 2567
ประชุมขับเคลื่อน ITA และเชิญชวนข้าราชการตำรวจ ตม.จว.สมุทรสงคราม ร่วมทำประเมิน(Internal Integrity & Transparency Assessment : IIT)
ตั้งแต่ 1 ม.ค. - ปัจจุบัน พ.ต.ท.นัฐพล ชมศิริ สวญ.ตม.จว.สมุทรสงคราม ได้ประชุมขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) และเชิญชวนข้าราชการตำรวจร่วมทำแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity & Transparency Assessment : IIT)
17 มกราคม 2567
229 หมู่ 3 ตำบลลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม 75000
จันทร์ - ศุกร์: 08:30 - 16:30 น.
229 Moo 3 Tumbon Laadyai, Amper Meung, Samutsongkhram 75000
Monday – Friday: 08:30 – 16:30

หน้าแรก ติดต่อเรา บริการออนไลน์ ITA
© Copyright 2024 | Samut Songkhram Immigration | Design & Development by ThaiORC.com