หน้าแรก ติดต่อเรา บริการออนไลน์ ITA
หน้าแรก ติดต่อเรา บริการออนไลน์ ITA
Integrity & Transparency Assessment: ITA
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
ของตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสมุทรสงคราม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
การเปิดเผยข้อมูล
ข้อมูลพื้นฐาน
O1 โครงสร้าง อัตรากำลัง และข้อมูลผู้บริหาร
O2 อำนาจหน้าที่ และพื้นที่รับผิดชอบ
O3 กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
การประชาสัมพันธ์และการปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
O4 ข้อมูลการติดต่อ และช่องทางการถาม-ตอบ/รับฟังความคิดเห็น
O5 การประชาสัมพันธ์ข้อมูลผลการดำเนินงาน
แผนการดำเนินงาน
O6 รายงานการปฏิบัติราชการประจำเดือน
การปฎิบัติงาน
O7 คู่มือการปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่
การให้บริการ
O8 คู่มือการให้บริการประชาชน
O9 E-Service
O10 ข้อมูลผลการดำเนินงานในเชิงสถิติ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
O11 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี และรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
O12 ข้อมูลเงินกองทุนเพื่อการสืบสวนและสอบสวนคดีอาญา
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
O13 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
O14 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
O15 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนากำลังพล
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
O16 ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต และข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต
การป้องกันการทุจริต
ประกาศนโยบาย
O17 ประกาศนโยบายต่อต้านการรับสินบน (Anti-Bribery Policy)
O18 การมีส่วนร่วมของหัวหน้าตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสมุทรสงคราม
การป้องกันและลดโอกาสการทุจริต
O19 การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน
O20 การรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน
O21 คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรม
ระบบการรักษาทรัพย์สินของทางราชการ
O22 การจัดการทรัพย์สินของราชการของบริจาค การจัดเก็บของกลางและแนวทางการนำไปปฏิบัติ
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
O23 มาตรการการยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
O24 รายงานผลการดำเนินการตามมาตรฐานการยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี และรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

ไตรมาสที่ 1-2ไตรมาสที่ 3-4
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสมุทรสงคราม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ไตรมาสที่ 1-2 (ตุลาคม 2566 - มีนาคม 2567)
ข้อมูล ณ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2567
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ไตรมาสที่ 1-2
ไฟล์ *.pdf   ไฟล์ *.xlsx
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสมุทรสงคราม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ไตรมาสที่ 1-2 (ตุลาคม 2566 - มีนาคม 2567)
ข้อมูล ณ วันที่ 15 มีนาคม 2567
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ไตรมาสที่ 1-2
ไฟล์ *.pdf   ไฟล์ *.xlsx
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณแยกรายเดือน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ไตรมาสที่ 1-2 (ตุลาคม 2566 - มีนาคม 2567)
 • ตุลาคม 2566
 • รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณเดือนตุลาคม 2566
  ไฟล์ *.pdf   ไฟล์ *.xlsx
 • พฤศจิกายน 2566
 • รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณเดือนพฤศจิกายน 2566
  ไฟล์ *.pdf   ไฟล์ *.xlsx
 • ธันวาคม 2566
 • รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณเดือนธันวาคม 2566
  ไฟล์ *.pdf   ไฟล์ *.xlsx
 • มกราคม 2567
 • รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณเดือนมกราคม 2567
  ไฟล์ *.pdf   ไฟล์ *.xlsx
 • กุมภาพันธ์ 2567
 • รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณเดือนกุมภาพันธ์ 2567
  ไฟล์ *.pdf   ไฟล์ *.xlsx
 • มีนาคม 2567
 • รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณเดือนมีนาคม 2567
  ไฟล์ *.pdf   ไฟล์ *.xlsx
  229 หมู่ 3 ตำบลลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม 75000
  จันทร์ - ศุกร์: 08:30 - 16:30 น.
  229 Moo 3 Tumbon Laadyai, Amper Meung, Samutsongkhram 75000
  Monday – Friday: 08:30 – 16:30

  หน้าแรก ติดต่อเรา บริการออนไลน์ ITA
  © Copyright 2024 | Samut Songkhram Immigration | Design & Development by ThaiORC.com