หน้าแรก ติดต่อเรา บริการออนไลน์ ITA
หน้าแรก ติดต่อเรา บริการออนไลน์ ITA
Integrity & Transparency Assessment: ITA
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
ของตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสมุทรสงคราม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
การเปิดเผยข้อมูล
ข้อมูลพื้นฐาน
O1 โครงสร้าง อัตรากำลัง และข้อมูลผู้บริหาร
O2 อำนาจหน้าที่ และพื้นที่รับผิดชอบ
O3 กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
การประชาสัมพันธ์และการปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
O4 ข้อมูลการติดต่อ และช่องทางการถาม-ตอบ/รับฟังความคิดเห็น
O5 การประชาสัมพันธ์ข้อมูลผลการดำเนินงาน
แผนการดำเนินงาน
O6 รายงานการปฏิบัติราชการประจำเดือน
การปฎิบัติงาน
O7 คู่มือการปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่
การให้บริการ
O8 คู่มือการให้บริการประชาชน
O9 E-Service
O10 ข้อมูลผลการดำเนินงานในเชิงสถิติ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
O11 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี และรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
O12 ข้อมูลเงินกองทุนเพื่อการสืบสวนและสอบสวนคดีอาญา
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
O13 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
O14 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
O15 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนากำลังพล
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
O16 ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต และข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต
การป้องกันการทุจริต
ประกาศนโยบาย
O17 ประกาศนโยบายต่อต้านการรับสินบน (Anti-Bribery Policy)
O18 การมีส่วนร่วมของหัวหน้าตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสมุทรสงคราม
การป้องกันและลดโอกาสการทุจริต
O19 การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน
O20 การรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน
O21 คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรม
ระบบการรักษาทรัพย์สินของทางราชการ
O22 การจัดการทรัพย์สินของราชการของบริจาค การจัดเก็บของกลางและแนวทางการนำไปปฏิบัติ
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
O23 มาตรการการยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
O24 รายงานผลการดำเนินการตามมาตรฐานการยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อ

ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสมุทรสงคราม
วันที่ หัวข้อประกาศ
ตุลาคม 66  
01/10/2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารที่ทำการ ตม.จว.สมุทรสงคราม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
01/10/2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 2 เครื่อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
01/10/2566 ประกาศผู้ชนะงานเช่าสัญญาณอินเตอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
01/10/2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
พฤศจิกายน 66  
15/11/2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ธันวาคม 66  
04/12/2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอการจัดซื้อจัดจ้างตราประทับ จำนวน 14 รายการ รวม 28 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25/12/2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ไฟฟ้าตรวจการณ์อัจฉริยะ หมายลขทะเบียน 06503 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25/12/2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาติดสติ๊กเกอร์ซีทรู และป้ายชื่อผู้บังคับบัญชา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
มกราคม 67  
16/01/2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมรถยนต์ตรวจการณ์อัฉริยะ โล่ 06504 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
กุมภาพันธ์ 67  
02/02/2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน รายการกระดาษ จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12/02/2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 39 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13/02/2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๘๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13/02/2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่มบรรจุขวดพลาสติกใส่จำนวน ๗๗๐ โหล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13/02/2567 ประกาศขอซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๘ รายการ เพื่อใช้ในราชการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29/02/2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ โปรสเตอร์และสื่อสิ่งพิมพ์อื่นๆ จำนวน 22 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29/02/2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการจัดทำเว็บไซต์เพื่อการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ของตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสมุทรสงคราม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
มีนาคม 67  
18/03/2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์เพื่อเผยแพร่ข้อมุลสาธารณะรองรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานหน่วยงานภาครัฐ ITA และจ้างเหมาอื่นๆ จำนวน 5 รายการ
เมษายน 67  
ไม่มีการจัดซื้อจัดจ้าง
229 หมู่ 3 ตำบลลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม 75000
จันทร์ - ศุกร์: 08:30 - 16:30 น.
229 Moo 3 Tumbon Laadyai, Amper Meung, Samutsongkhram 75000
Monday – Friday: 08:30 – 16:30

หน้าแรก ติดต่อเรา บริการออนไลน์ ITA
© Copyright 2024 | Samut Songkhram Immigration | Design & Development by ThaiORC.com